Ce que la sagesse n'est pas (vidéo de René Barbier)

 

Michel Onfray et la sagesse des abeilles (vidéo)


 

VISION TAOÏSTE

Trouver l'espace 找到一片空间

entre feu et fumée. 在火与烟之间

zai4 huo3 yu3 yan1 zhi1 jian1, zhao3 dao4 yi2 pian4 kong1 jian1

 

Chercher l'anguille 寻找游离的鳗

sur le rocher du sens. 在意义的礁石上

zai4 yi4 yi4 de0 jiao1 shi2 shang4, xun2 zhao3 you2 li2 de0 man4

 

Prendre le large 逃离

dans un verrou. 在枷锁中

zai4 jia1 suo3 zhong1 tao2 li2

 

Boire la rosée 饮玫瑰酒

au centre de la pierre. 在岩石的中央

zai4 yan2 shi2 de0 zhong1 jiang1 yin3 mei2 gui4 jiu3

 

Entrer dans la force 感受它的力量

d'un simple jet d'eau. 从一束喷射的水注中

cong2 yi2 shu4 pen1 she4 de0 shui3 zhu4 zhong1 gan3 shou4 ta1 de0 li4 liang4

 

Refermer la peur 把恐惧再次关闭

dans l'écrin du vide. 在空的珠宝盒中

ba3 kong3 jiu4 zai4 ci4 guan1 bi4 zai4 kong1 de0 zhu1 bao3 he2 zhong1

 

Contempler chez l'enfant 孩童的瞑想

le tout dernier sourire. 最后的微笑

hai2 tong2 de0 ming2 xiang3, zui4 hou4 de0 wei1 xiao4

 

Pouvoir dire à la femme 对女人说出

un seul mot hors du temps. 超越时间的一个字

dui4 nü3 ren2 shuo1 chu1 chao1 yue4 shi1 jian1 de0 yi2 ge4 zi4

 

Apprendre à s'appuyer 学着依靠在

sur un arbre invisible. 一棵看不见的树上

xue2 zhe1 yi1 kao4 zai4 yi4 ke1 kan4 bu2 jian4 de0 shu4 shang4

 

Caresser le brin d'herbe 抚摸一株小草

qu'aiguise un reflet bleu. 磨尖蓝色的光泽

fu3 mo1 yi4 zhu1 xiao3 cao3, mo2 jian1 lan2 se4 de0 guang1 ze2

 

Vivre toute la souffrance 在一切苦难中生活

sans perdre l'équilibre. 却不失去平衡

zai4 yi2 qie4 ku3 nan4 zhong1 sheng1 huo2, que4 bu4 shi1 qu4 ping2 heng2

 

Dessiner sa vieillesse 描绘出他的衰老

avec une main d'enfance. 用一双孩童的手

yong4 yi4 shuang1 hai2 tong2 de0 shou3, miao2 hui4 chu1 ta1 de0 shuai1 lao3

 

Etre toujours au coeur 总是在心头

de ce qui va et vient. 来来去去

lai2 lai2 qu4 qu4 zong3 shi4 zai4 xin1 tou2

 

Ébraser la pensée 展开思路

qui éponge l'imprévu. 去吸收始料未及的事情

zhan3 kai1 si1 lu4 qu4 xi1 shou1 shi3 liao4 wei4 ji2 de00 shi4 qing0

 

Accepter la mouvance 去接受变幻

du Nuage d'Inconnaissance. 如云般莫测的

qu4 jie1 shou4 ru2 yun2 ban1 mo4 ce4 de0 bian4 huan4